Provozní hodiny 08:00 - 16:00
E-mail info@rowe.cz

Měření radonu

Obraťte se na nás s důvěrou, pokud potřebujete změřit radonovou úroveň na vašem pozemku.

RADON je přírodní plyn. Vzniká postupnou přeměnou uranu (238U), který je v různém množství součástí hornin zemské kůry. RADON jako plyn se z hornin uvolňuje a stává se součástí vzduchu vyplňujícího póry zemin.

Z povrchu země se RADON dostává do atmosféry nebo vstupuje do objektů. Při nedostatečné ventilaci objektu může docházet k zadržování radonu v objektu a nadměrnému ozařování obyvatel bytu.

RADON se přeměňuje na další radioaktivní prvky, izotopy polonia, olova a bismutu (viz obrázek Rozpadové schéma radonu).

Tyto tzv. dceřiné produkty radonu jsou pevné částice. Ty se při vdechování vzduchu zachycují v dýchacích cestách a ozařují je.

Jaké množství radonu se nachází ve vzduchu kolem nás

Množství radonu (objemová aktivita radonu) se udává v jednotkách Bq/m3 (hodnota číselně odpovídá počtu radioaktivních přeměn radonu v jednom metru kubickém vzduchu)

                                                                                                                         Objemová aktivita radonu (Bq/m3)                                                           Pozn.:

Průměrná hodnota radonové zátěže v České republice                118                                                                Česko je zemí s téměř nejvyšší průměrnou koncentrací radonu v bytech

Maximálně doporučená hodnota pro obytné prostory*               300                                                               Vyšší koncentraci má cca 5% bytů, což vyžaduje protiradonová opatření

Hodnota ve venkovním ovzduší                                                             5

Hodnota v půdním vzduchu                                                                    5 000 – 500 000

*Vyhláška 422/2016 Sb., o radiační ochraně ,  stanoví tzv. referenční úroveň pro obsah radonu ve stavbách. Právní úprava vychází z toho, že v objektech užívaných k vlastnímu bydlení nelze předepsat limit. Proto se používají referenční úrovně, které majiteli objektu signalizují, že hodnoty jsou vyšší, než je obvyklé, a že by měl uvažovat o tom, jak je snížit.

Měření radonu je vyžadováno stavebním úřadem před zahájením stavby a slouží jako podklad pro návrh protiradonových opatření. Radon se vyskytuje v půdním vzduchu jako důsledek rozpadu 226Ra z uranové rozpadové řady. V Čr díky svému geologickému podloží je intenzita velmi různorodá.

Cena měření úrovně radonu na pozemku – viz: ceník zde