Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") vydává firma Dagmar Černá, se sídlem Nový Bor, Brigádníků 146, PSČ 473 01, IČ: 615 16 634, zapsaná na živnostenském listu u Městského úřadu v Novém Boru č.j. MUNO64509/2008, (dále jen "Prodávající"), provozující internetový zakázkový portál www.abecedastavby.cz, jako prodávající dále uvedených produktů, pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků, kterými mohou být fyzické osoby - nepodnikatelé (dále jen "Spotřebitel"), fyzické osoby - podnikatelé a právnické osoby (všichni dohromady dále jen "Zákazník" nebo "Kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, nýbrž podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, zákonem č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.


Odesláním objednávky zákazník - kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek a všech jejich součástí platných pro internetový zakázkový portál www.abecedastavby.cz v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku potvrzení poptávky. Na tyto podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou objednané služby, která bude vždy včetně přepravních nákladů upřesněna v odpovědi na poptávku. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto zvláštních podmínek.

2. Poptávka, objednávka a uzavření smlouvy

Pojmem poptávka se pro tyto Obchodní podmínky rozumí nezávazný úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu s cílem obdržet informaci o ceně a termínu uskutečnění služby (dále jen „Poptávka“)

Pojmem objednávka se pro tyto Obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen "Objednávka").

Učinit objednávku je možné pouze na emailové adrese info@abecedastavby.cz. Takto učiněná objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti a obsahovat určité nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a uskutečnění služby.

Zákazníci, kteří nejsou registrováni na www.abecedastavby.cz musejí uvést minimálně tyto údaje:

  • jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby,
  • přesné místo dodání služby (adresa nebo GPS) včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát,
  • IČ a DIČ kupujícího, je-li podnikatelem
  • přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa)
  • druh a rozsah (pokud ho lze určit) požadované služby

Zákazníci, kteří jsou registrováni na www.abecedastavby.cz musejí uvést minimálně tyto údaje:

  • jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby,
  • přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát,
  • IČ a DIČ kupujícího, je-li podnikatelem
  • přesné kontaktní údaje (telefonní číslo)
  • druh a rozsah (pokud ho lze určit) požadované služby

Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a opravit.

Objednávka Kupujícího je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena momentem doručení objednávky Prodávajícího Kupujícímu prostřednictvím e-mailu na adresu info@abecedastavby.cz, kterou Prodávající bude akceptovat jejím potvrzením. Objednávka obsahuje slova "objednávám, objednáváme, objednávka". Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, pokud tyto Všeobecné obchodní podmínky neurčují jinak.

3. Zrušení objednávky

Kupující může objednávku zrušit, resp. stornovat bez uvedení důvodu. Zrušení lze provést pouze v tentýž den, kdy byla objednávka učiněna buď telefonicky na čísle +420 776 397739 nebo e-mailem na adrese info@abecedastavby.cz. Další kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny v sekci Kontakt na webových stránkách Prodávajícího www.abecedastavby.cz.

Pokud bude objednávka zrušena ze strany Prodávajícího, bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl ve své objednávce nebo registraci, případně telefonicky, na čísle, které uvedl ve své objednávce nebo registraci. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu.

Pokud si kupující neodebere objednanou službu bez předešlého zrušení objednávky, nese ke své tíži vzniklé náklady, které budou účtovány ve stejné výši, jako by byla služba dodána. Tím není dotčeno právo spotřebitele službu nepřevzít z důvodu rozporu se smlouvou (viz. článek 7. těchto Obchodních podmínek a Reklamační řád).

Službu, kterou si Kupující neodebral ani po opětovném kontaktování Prodávajícím může Prodávající dle svého uvážení dále využít, zejména ji může darovat nebo prodat třetím osobám. Tímto ustanovením není dotčeno právo Prodávajícího vymáhat na původním Kupujícím náklady vztahující se k neodebrané a již objednané službě podle předchozího odstavce těchto všeobecných podmínek.

4. Dodací podmínky

Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla od 3 do 12 dnů po uzavření kupní smlouvy, tj. po doručení objednávky, ze strany Prodávajícího a uhrazení.

Přesněji bude dodací lhůta upřesněna v potvrzení Poptávky, kterou obdrží Kupující na e-mailovou adresu, kterou uvedl pro kontakt Prodávajícímu.

Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli Prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče Prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v předešlých odstavcích odstavci těchto Obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se Prodávající zavazuje neprodleně informovat Kupujícího o změně termínu realizace služby.

Ke každé zakoupené službě bude ihned po realizaci vystaven daňový hotovostní doklad v případě hotovostní platby nebo zaslán ve formátu .pdf v případě fakturace.

5. Kupní cena a platební podmínky

Kupní cena služby vždy bude upřesněna v odpovědi na Poptávku.

Kupní cena zahrnuje DPH a veškeré výdaje Prodávajícího spojené s poskytnutím služby; cenu dopravy zboží na místo stanovené kupujícím jako místo dodání hradí Kupující zvlášť.

Způsob platby jakékoliv služby - bankovním převodem předem na základě Výzvy k platbě, hotově nebo na fakturu.

V případě platby bankovním převodem je kupující povinen uhradit kupní cenu převodem na účet prodávajícího na základě Výzvy k platbě, jako variabilní symbol uvede číslo Výzvy k platbě. Platbu je třeba provést do dne vyznačeného ve Výzvě k platbě nebo na faktuře.

Kupující nabude vlastnické právo k výsledkům měření a kontrol úplným zaplacením kupní ceny a jejich převzetím.

6. Odstoupení od smlouvy kupujícím

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má Kupující právo dle ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění, které objednal v případě zboží, nikoliv již provedených služeb. V případě, že Prodávající nepředal Kupujícímu, který je Spotřebitel, informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení §53 odstavec 4 a 6 občanského zákoníku, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí zboží. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k zastavení tříměsíční lhůty a počíná od tohoto okamžiku běžet lhůta čtrnáctidenní. Tato lhůta je určena k tomu, aby se Spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. Toto právo také neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží (viz. tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád) přičemž ovšem není souběžné využití tohoto práva vyloučeno.

Při splnění uvedených podmínek se Prodávající zavazuje zboží převzít zpět a vystavit dobropis. Dopravní náklady spojené s vrácením zboží hradí Kupující.

Po obdržení vráceného zboží Prodávající obratem, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení, Zákazníkovi vrátí zpět ceně zboží odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží, např. náklady na poštovné vzniklé odesláním věci.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Spotřebitel na základě ustanovení § 53 odstavec 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, odstoupit od smluv:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  • na dodávku zboží a dřevěných konstrukcí vyrobených podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání (především tedy produkty vyrobené na zakázku)

7. Práva z odpovědnosti za vady, záruka

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Práva a povinnosti stran při uplatňování práv Kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upravena Reklamačním řádem Prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.

8. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, že Prodávající bude osobní údaje Kupujícího získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém formuláři zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle e-mailovou zprávu na adresu objednavka@ceskytesar.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky na čísle +420 776 39 77 39.

10. Práva Prodávajícího spojená s registrací a objednávkou, obchodní sdělení

Kupující dává svou registrací na www.abecedastavby.cz a/nebo učiněním objednávky souhlas s právem Prodávajícího použít jím poskytnuté údaje pro účely marketingu v rámci firmy Dagmar Černá Nový Bor pro účely vývoje a zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům.

Na základě při registraci a/nebo při objednávce poskytnutých kontaktních údajů může být Kupující kontaktován Prodávajícím ze účelem poskytování informací o produktech, službách nebo novinkách, a to prostřednictvím e-mailové nebo SMS komunikace.

Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle e-mailovou zprávu na Inko@abecedastavby.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky na čísle +420 776 39 77 39.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www.abecedastavby.cz. Novější Obchodní podmínky ruší Obchodní podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto Obchodních podmínek se posuzují vždy podle Obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu. Obchodní podmínky platné pro dřívější období lze na vyžádání zaslat e-mailem.

Firma Dagmar Černá Nový Bor obchoduje pouze na základě těchto Obchodních podmínek. Jakákoli jejich změna musí být učiněna písemně a strana Dagmar Černá Nový Bor s ní musí výslovně souhlasit.

(Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné k 1. září 2011.)

 

Reklamační řád

1. Úvodní ustanovení 

Tento reklamační řád vydává firma Dagmar Černá, se sídlem Nový Bor, Brigádníků 146, PSČ 473 01, IČ: 615 16 634, zapsaná na živnostenském listu u Městského úřadu v Novém Boru č.j. MUNO64509/2008, (dále jen "Prodávající"), provozující internetový portál www.abecedastavby.cz, pro stanovení předpokladů, podmínek, náležitostí a postupu Zákazníka a Prodávajícího v případě, že vznikne na straně Zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaných služeb.

Reklamační řád byl vypracován ve smyslu ustanovení § 616 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ustanovení § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Reklamace služby zakoupené kupujícím, který není spotřebitelem, se řídí zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem. Prodávající je v takovém případě oprávněn přiměřeně použít tento reklamační řád i na kupujícího, který není spotřebitelem.

2. Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá Zákazníkovi za to, že prodávaná služba je při převzetí Zákazníkem ve shodě se smlouvou (objednávkou Zákazníka), zejména, že je bez vad. V případě, že služba po převzetí kupujícím není ve shodě se smlouvou (objednávkou) jedná se o rozpor se smlouvou. 

Rozpor se smlouvou, který se projeví během 6 dnů ode dne převzetí služby se považuje za rozpor existující již při její převzetí, pokud to neodporuje povaze služby nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud Zákazník před převzetím zboží o rozporu se smlouvou věděl nebo rozpor se smlouvou sám způsobil.

V případě, že služba po převzetí Zákazníkem není ve shodě se smlouvou je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu provést službu opětně podle smlouvy. Není-li to možné může Zákazník požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

3. Záruční podmínky 

Prokáže-li se, že služba nebyla provedena v odpovídajícím rozsahu nebo chybně, má Zákazník právo odstoupit od smlouvy.

Vadou se rozumí provedení služby nedodržením technologie nebo použitím nevhodné technologie.

Uplatní-li Zákazník právo z odpovědnosti za vady služby řádným způsobem, je pověřený zaměstnanec za reklamace povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pověřený pracovník za reklamace může v odůvodněných případech se Zákazníkem dohodnout lhůtu delší. V případě, kdy není reklamace vyřízena do 30 dnů nebo do dohodnuté delší doby od jejího uplatnění, má spotřebitel stejná práva jako u neodstranitelné vady.

4. Způsob uplatnění reklamace

Zákazník může uplatnit reklamaci:

  • Písemně na adrese sídla Prodávajícího: Dagmar Černá, Brigádníků 146, 473 01 Nový Bor
  • Elektronicky na elektronické adrese info@abecedastavby.cz
  • Telefonicky na čísle +420 723 650 410

Nákup reklamovaných služeb prokazuje Zákazník nejlépe daňovým dokladem. Bez předložení daňového dokladu zahájí Prodávající reklamační řízení jen pokud Zákazník jiným věrohodným způsobem doloží resp. prokáže, že reklamovanou službu zakoupil prostřednictvím portálu www.abecedastavby.cz.

Pověřený pracovník za reklamace je povinen vydat Zákazníkovi písemné potvrzení (reklamační protokol) o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, jakož i o provedení případné nápravy a o době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Jakmile Zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti za vady služby, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem za reklamace jinak.

Kupující se může informovat o stavu reklamace:

5. Reklamační lhůty

Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době, a to bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila nebo bylo prokázáno, že vznikla.

6. Vady odstranitelné a neodstranitelné

Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze odstranit opětným provedením revize nebo měření.

V případě výskytu odstranitelné vady má Zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.

V případě vady odstranitelné má Zákazník právo na odstoupení od smlouvy pokud:

  • Reklamace nebyla vyřízena do 30-ti dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě.
  • Náprava nebyla provedena bez vad.

Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo:

  • požadovat nové měření či revizi
  • požadovat náhradu vzniklé škody špatným provedením revize či měření
  • odstoupit od kupní smlouvy

V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání, má Zákazník právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady.

7. Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek firmy Dagmar Černá Nový Bor.

(Tento Reklamační řád je platný a účinný ke dni: 1. září 2011)