Proč rozpočtovat

Investor by měl mít možnost v každé fázi přípravy a realizace stavby fakticky zhodnotit možnosti financování díla a průběh jeho cash flow, možnost plánovat opodstatněné vydání finančních prostředků a v neposlední řadě možnost kontroly úplnosti dílčích dodávek před jejich zaplacením.

-          předprojektová příprava: kvalifikovaný odhad ceny budoucí realizace pro informované rozhodnutí o budoucí investici. Na základě studie nebo dokumentace pro územní řízení při použití objemových šablon nebo srovnáním s již realizovanými stavbami dostane investor předběžné sdělení o ceně jeho budoucí stavby.

-          předběžný rozpočet: možnost ujistit se již v přesnějších rámcích o budoucích nutných investicích, tedy, že cena stavby nepřekročí finanční možnosti investora. K tomuto výpočtu je již nutná dokumentace pro stavební řízení.

-          výkaz-výměr: zde se jedná již o rozpočet s přesným výkazem prací a výměrem ploch a jiných jednotek, který slouží jako podklad k podpisu smlouvy o dílo a ke kontrole již provedených prací. Nejvhodnější podklad k tomuto výpočtu je dokumentace pro stavební povolení spolu s realizační dokumentací.

Cenu rozpočtových prací najdete v sekci Ceník: ZDE

Stavebně-technická supervize

- kontrola kvality a úplnosti již zhotovených dodávek

- kontrola postupu prací a harmonogramu 

- kontrola fakturace zjišťovacím protokolem

- kontrola oprávněnosti víceprací a změn v dodaných materiálech 

- odsouhlasení vzorků a technologických postupů

- dozor nad odstraněním vad a nedodělků 

Cenu za supervizi najdete v sekci Ceník: ZDE 

Poradenství

- vždy nabízíme komplexní řešení

- nabízíme prvedení výběrového řízení dodavatele

- řešíme standardní kvalitu za odpovídající cenu, nikoliv nejlevnější řešení obsahující riziko snížené kvality

- zadarmo konzultujeme telefonicky s našimi stávajícími zákazníky

- navrhujeme řešení při rozdílných pohledech zákazníka a zhotovitele

- nabízíme možnost objednat autorizovaný stavební dozor

Cenu za poradenství najdete v sekci Ceník: ZDE