Druhy revizí

 • VÝCHOZÍ REVIZE HROMOSVODU- provádí se před uvedením soustavy hromosvodů do provozu, kolaudace rodinného domu, živnostenské provozovny, osazení elektroměru bytu, uvedení do provozu průmyslového objektu, celková oprava soustavy hromosvodu budovy apodobně.
 • PRAVIDELNÉ REVIZE HROMOSVODU-revize hromosvodů se provádí dle termínů uvedených v normách ČSN331500, ČSN341390 - nově řešeno v ČSN 62305 - dle druhů objektu a třídy soustavy hromosvodu. V normě ČSN 62305 nově řešený řešeny prohlídky s termíny dle normy.
 • MIMOŘÁDNÉ REVIZE HROMOSVODU-revize hromosvodů se provádí po zásuhu blesku a při dílčích opravách hromosvodu

ČSN 62305

 • Rozdělení ochrany před bleskem a revize hromosvodu
 • Revize hromosvodů-VNĚJŠÍ ochrana před bleskem- klasický hormosvodd-úkolem vnější ochrany před bleskem je ochrana objektů před tepelnými a mechanickými účinky blesku. Vnější ochrana před bleskem a revize hromosvodu se musí dle vyhlášky zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit:
 1. - ohrožení života nebo zdraví (např. bytový dům, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba pro obchod, zdravotnictví a školství, stavby veřejných ubytovacích zařízení nebo většího počtu zvířat,
 2. - poruchu s rozsáhlými důsledky (například elektrárna, plynárna, vodárna, budova pro spojová zařízení, nádraží),
 3. - výbuch (například výrobna a sklad výbušných a hořlavých látek, kapalin a plynů)
 • Revize hromosvodů-VNITŘNÍ ochrana před bleskem-základem pro realizaci vnitřní ochrany před účinky blesku a přepětí je vyrovnání potenciálů, tj. připojení veškerých kovových částí k přípojnici pospojování. Tím se omezí vznik napěťových rozdílů v elektrické instalaci nad příslušnou mez a následný výboj. Vnitřní ochranu před bleskem tvoří souhrn opatření ke snížení účinků elektromagnetických impulzů způsobených bleskovým proudem (LEMP) uvnitř chráněného objektu. Vnitřní LPS musí zabránit nebezpečnému jiskření uvnitř chráněného objektu, která mohou být způsobena průchodem bleskového proudu nejen ve vnějším LPS, ale také v jiných vodivých částech objektu. Nebezpečným jiskřením mezi rozdílnými částmi může být zabráněno: - ekvipotencionálním pospojováním (vyrovnání potenciálů) - elektrickým odizolováním

Povinnost instalace

V případě rodinného domu platí to samé jako v případě jakékoliv jiné stavby. Každý, kdo staví musí respektovat stavební zákon183/2006 Sb.a prováděcí vyhl.268/2009 Sb. Ochrana před bleskem (1) Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit

 • . .a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo.stavbě pro větší počet zvířat,
 • b) poruchu s rozsáhlými důsledky na veřejných službách, zejména v elektrárně, plynárně, vodárně, budově pro spojová zařízení a nádraží,
 • c) výbuch zejména ve výrobně a skladu výbušných a hořlavých hmot, kapalin a plynů,
 • d) škody na kulturním dědictví, popřípadě jiných hodnotách, zejména v obrazárně, knihovně, archivu, muzeu, budově, která je kulturní památkou,
 • e) přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen a) až d) musí být před bleskem chráněny,
 • .f) ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá-li nad okolí, zejména u továrního komína, věže, rozhledny a vysílací věže.

(2) Pro stavby uvedené v odstavci 1 musí být proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby.
(3) Pro uzemnění systému ochrany před bleskem se u staveb zřizuje přednostně základový zemnič.

Termíny revizí

REVIZE hromosvodů - 5 ROKY / většina běžných objektů /

REVIZE hromosvodů - 2 ROKY / objekty z C1,2,3 - 2 roky /

REVIZE hromosvodů - PO ZÁSAHU BLESKU DO OBJEKTU