Statická zatěžovací zkouška

 • Měření deformačního modulu Edef2 a zhutnění Edef2/Edef1 dle ČSN 72 1006 slouží k rychlé kontrole zhutnění a únosnosti podloží a podkladních vrstev provedených zemních konstrukcí (zemní pláň, štěrkodrť).
 • Výhodou této zkoušky je okamžitý výstup, podle kterého lze ihned doporučit možné řešení nevyhovujících hodnot.
 • Postup dle ČSN 72 103, příloha A, B a D.
 • Stanovení deformačního modulu podloží a podkladních vrstev Evd konstrukcí dopravních staveb.
 • Postup dle ČSN 73 6192.
 • Jedná se o zarážení penetračního hrotu do základové půdy pomocí beranu. Odpor proti vnikání kužele je definován jako počet úderů potřebných k zaražení o určitou hloubku. Slouží k ověření konzistence, únosnosti, ulehlosti, míry zhutnění, atd.). Používají se při kontrole základové půdy, násypů, zásypů, štěrkových pilířů aj. pro liniové dopravní i hydrotechnické stavby, skládky a deponie.

Dynamická zatěžovací zkouška

 • Stanovení deformačního modulu podloží a podkladních vrstev Evd konstrukcí dopravních staveb.
 • Postup dle ČSN 73 6192.

Dynamická penetrace

Jedná se o zarážení penetračního hrotu do základové půdy pomocí beranu. Odpor proti vnikání kužele je definován jako počet úderů potřebných k zaražení o určitou hloubku. Slouží k ověření konzistence, únosnosti, ulehlosti, míry zhutnění, atd.). Používají se při kontrole základové půdy, násypů, zásypů, štěrkových pilířů aj. pro liniové dopravní i hydrotechnické stavby, skládky a deponie.

Především slouží k:

 • určení rozhraní geologických vrstev
 • posouzení homogennosti násypových těles
 • nalezení smykové plochy
 • ke kontrole zhutnění (násypů, štěrkových polštářů apod.)
 • stanovení průběhu skalního podloží
 • určení mocnosti navážek
 • stanovení ulehlosti zemin
 • určení mocnosti zvětralého skalního podloží