Proč měřit

Důvod je prostý. Netěsnostmi uniká teplo a tento proces s sebou nese další nepříznivé okolnosti. Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou významně ovlivnit nejen tepelné ztráty, ale i povrchové teploty, vlhkostní režim skladeb a zvukovou neprůzvučnost. Tedy kromě tepelně technických vlastností ovlivňují také akustické vlastnosti budov.

Vzduchotěsnost je schopnost materiálu nebo i konstrukce nebo budovy jako celku propouštět vzduch. K tomu, aby prvek propouštěl vzduch je zapotřebí splnění dvou základních podmínek:

- prvek musí obsahovat netěsnosti – místa, kudy může proudit vzduch

- na prvek musí působit tlakový rozdíl (rozdílný tlak vzduchu na vnitřním a vnějším líci)

Netěsnosti v obálce budovy je možné rozdělit do dvou skupin:

- záměrné – otvory záměrně navržené pro přívod větracího vzduchu jako součást větracího systému (např. větrací mřížky, štěrbiny, ale také okna)

- „nechtěné“ – otvory, trhliny, spáry apod. vznikající jako chyby při návrhu a výstavbě budovy (např. protržená parotěsnící vrstva, neutěsněný prostup potrubí, neutěsněná spára mezi panely atd.)

„Nechtěné“ netěsnosti mají řadu negativních důsledků, proto je potřeba jejich výskyt systematicky eliminovat. Odstranění „nechtěných“ netěsností není v rozporu s hygienickými požadavky na přívod čerstvého vzduchu do budovy – ten má být zajištěn větracím systémem. Mezi nejzávažnější důsledky „nechtěných“ netěsností patří:

- snížení účinnosti větracího systému

- zvýšená tepelná ztráta budovy

- zvýšené riziko kondenzace uvnitř konstrukce způsobené intenzivním transportem vlhkosti

- urychlení degradačních procesů v okolí netěsnosti a snížení životnosti celé konstrukce

- snížení kvality vnitřního prostředí vlivem proudícího chladného vzduchu (průvan)

- snížení kvality vnitřního prostředí v důsledku ochlazení vnitřního povrchu v místě netěsnosti („chladné sálání“)

- zhoršení akustických vlastností konstrukce

Vzduchotěsnost obálky budovy lze spolehlivě určit pouze měřením. Netěsnosti v obálce budovy vznikají do značné míry nahodile, v průběhu projekční přípravy a realizace budovy, takže bývá obtížné dopředu odhadnout jejich četnost a vlastnosti. Význam Blower door testu je tedy pro kontrolu reálně dosažené vzduchotěsnosti klíčový.

Všeobecné informace

ČSN 73 0540 – 2 Obecné požadavky na vzduchotěsnost budov, stavebních prvků a šíření vzduchu konstrukcí a budovou

TNI 73 0329 Požadavky na celkovou vzduchotěsnost nízkoenergetických a pasivních rodinných domů

TNI 730330 Požadavky na celkovou vzduchotěsnost nízkoenergetických a pasivních rodinných domů

ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – Část 2:

Požadavky na šíření vzduchu konstrukcí a budovou jsou souhrnně uvedeny v kap 7. Požadavky na průvzdušnost budovy a stavebních prvků jsou shrnuty v kap. 7.1 Průvzdušnost v tomto členění:

kap. 7.1.1 Průvzdušnost funkčních spár výplní otvorů a LOP

kap. 7.1.2 Průvzdušnost spár a netěsností ostatních konstrukcí

kap. 7.1.3 Ochrana TI proti účinkům větru

kap. 7.1.4 Celková průvzdušnost obálky

kap. 7.1.5 Průvzdušnost místnosti s nuceným větráním nebo klimatizací

Celková průvzdušnost budov se hodnotí pomocí intenzity výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa, a uvádí se jako hodnota n50. Doporučuje se splnit podmínku: n50 ≤ n50,N

Doporučené hodnoty n50,N se stanovují v závislosti na způsobu větrání v budově podle tabulky:

Větrání v budově

n50,N

n50,N

 

Level I

Level II

Přirozené

4,5

3,0

Nucené

1,5

1,2

Nucené se zpětným získáváním tepla (ZZT)

1,0

0,8

Nucené se ZZT, pasivní domy

0,6

0,4

Hodnoty v levelu I doporučujeme splnit vždy, hodnoty v levelu II je doporučeno splnit přednostně.

Doporučuje se dosahovat co nejnižších hodnot celkové intenzity výměny vzduchu n50 mimo jiné vzhledem k zvýšenému riziku poškození konstrukce souvisejícímu s intenzivním šířením tepla a vodní páry prouděním v netěsné konstrukci. Splnění doporučených hodnot podle tabulky pro obálku budovy nezajišťuje vyloučení lokálních nepříznivých situací v tomto ohledu.

TNI 73 0329 Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy

Celková průvzdušnost budov se hodnotí pomocí intenzity výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa, a uvádí se jako hodnota n50. Pro zatřídění budovy do určité kategorie se požaduje splnit podmínku:

n50 ≤ 1,5 h-1 pro nízkoenergetický rodinný dům

n50 ≤ 0,6 h-1 pro pasivní rodinný dům

TNI 73 0330 Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy

Celková průvzdušnost budov se hodnotí obdobně jako v TNI 73 0329. Pro zatřídění budovy do určité kategorie se požaduje splnit podmínku:

n50 ≤ 1,5 h-1 pro nízkoenergetický bytový dům

n50 ≤ 0,6 h-1 pro pasivní bytový dům

Cenu za provedení testu najdete v sekci Ceník.: ZDE

Přípravné měření (typ B)

Stavba musí být ve fázi dokončené vrstvy parozábrany, ale bez vnitřního opláštění tak, aby byl umožněn přístup k jejím případným opravám. Měření slouží k odhalení kritických míst netěsností v obálce budovy. Místa netěsností lze postupně vyhledávat a eliminovat.

Certifikační měření (typ A)

Stavba musí být ve finální fázi určené k používání. Při tomto měření již nelze provádět dodatečná utěsnění. Výsledky měření jsou uvedeny v certifikátu, kde jsou porovnány s požadovanými hodnotami. Tento certifikát může dále sloužit k návazným výpočtům např. tepelných ztrát budovy a k vypracování energetického štítku budovy. Průvzdušnost je jednou z klíčových vlastností dřevostaveb.